Kristen Mediaallianse Drift AS

 

Comment articles

 

Norwegian mission - a success

 

Uredd Misjon: Som misjonsnasjon har Norge hatt stor framgang på grunn av modige enkeltpersoner og organisasjoner som opp gjennom tidene har satset hele livet, helse, familie og et trygt liv i Norge, for å gi evangeliet til de som aldri har hørt om Jesus, skriver Trine Overå Hansen.
 Foto: Ill: AH

 

 

 

Uredd Misjon: As a missionary nation, Norway has had great success because of courageous individuals and organizations who, throughout the ages, have invested their whole life, health, family and a safe life in Norway, to give the gospel to those who have never heard of Jesus, writes Trine Overå Hansen. Photo: Ill: AH

Norway has been a Christian country for 1000 years, we are now celebrating in 2024. Norwegian missionary history has been a formidable success and has left deep traces in many countries on several continents around the world.

Trine Overå Hansen

Editor-in-Chief

Published: 07/02/2024 at 10:50

Our ancestors, the Vikings, were known for going out to conquer land in a very negative way. They plundered, foraged with violence and killed in cold blood. Christian monasteries were also brutally destroyed and monks slaughtered, including in Ireland.

It is therefore a great mercy that Norway should stand up and become a Christian nation after the IS-like behavior.

The positive thing we take with us from the Viking heritage is the drive to expand and to plow new land.

As a mission nation, Norway has had great success because of courageous individuals and organizations who, throughout the ages, have invested their whole life, health, family and a safe life in Norway, to give the gospel to those who have never heard of Jesus. The books of Marie Monsen makes a strong impression. She tells about how she prayed, preached and built relationships to reach through with the gospel in China. She faced robbers and was not afraid, she was even captured by pirates on a ship, and had only an egg for the day that someone crumbled in, and some chocolate from a candy box she had saved.

When she traveled around with an aching back on the primitive trains in China, she had only a quilt to protect her from the relentless cold. When she met someone who she thought needed the quilt more, she simply gave it away. She lived all the time in an unshakable faith that God cared for her, despite all the difficulties they experienced. Once robbers would pass by, they would sit inside the mission station and pray. To their great astonishment, they never entered. Later they heard that the robbers had been frightened by white, shiny soldiers on the roof.

Marie Monsen was among the first missionaries from what is now called NLM. She worked in North and Central China, in what was called the China Missions Association's mission fields, from 1901 to 1932.

How many Chinese have become Christians because of Monsen is impossible to count, but her importance is enormous.

In Africa, too, the work of NLM is large and rich. They have been present here for over 75 years, since 1948 in Ethiopia. The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) was founded in 1959 and today has over 11 million members. It is considered to be the largest and fastest growing Lutheran church in the world.

The church is the result of an evangelical mission with a predominance of Nordic, and especially Norwegian, missionaries.

At the same time that we must use 2024 to document and rejoice in the success as a Christian nation for 1000 years, we must not neglect the de-Christianization in our own country. It may seem that prosperity has made us dull in relation to the eternal and spiritual values.

Increasingly, we hear about individuals and groups who are called to carry out missions in Norway. And we must very much welcome that. There is a great need. But at the same time that atheism is moving forward here at home, there are still many Norwegians who go out with a burning missionary call. And it is strong.

It is about going out with the gospel where there is openness for it.

In 2024, it is also important to highlight that our Christian roots go back to Israel and the Jews, God's chosen people. Without Israel - no Christianity - no mission.

Pastor in Bethel Bergen, John Malvin Eriksen, together with other leaders, has had a vision of traveling to Jerusalem to thank the country's leadership for Christianity and its blessings.

Next week, the undersigned will travel with a small group of Norwegians to Israel to support the population and be eyewitnesses to what has happened, after large parts of the world have turned against them.

The Judeo-Christian heritage still has the power to change individuals, nations and continents, and we as a newspaper will promote that in the anniversary year 2024.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Norsk misjon - en suksess

 

 

Kommentarartikler

Uredd Misjon: Som misjonsnasjon har Norge hatt stor framgang på grunn av modige enkeltpersoner og organisasjoner som opp gjennom tidene har satset hele livet, helse, familie og et trygt liv i Norge, for å gi evangeliet til de som aldri har hørt om Jesus, skriver Trine Overå Hansen.
 Foto: Ill: AH

 

 

 

Uredd Misjon: Som misjonsnasjon har Norge hatt stor framgang på grunn av modige enkeltpersoner og organisasjoner som opp gjennom tidene har satset hele livet, helse, familie og et trygt liv i Norge, for å gi evangeliet til de som aldri har hørt om Jesus, skriver Trine Overå Hansen. Foto: Ill: AH

Norge har vært et kristent land i 1000 år, markerer vi nå i 2024. Norsk misjonshistorie har vært en formidabel suksess og har satt dype spor i mange land på flere kontinenter rundt omkring i verden.

Trine Overå Hansen

Sjefredaktør

Publisert: 07.02.2024 kl 10:50

Våre forferdre, vikingene, var kjent for å dra ut for å innta land på en svært negativ måte. De plyndret, fôr fram med vold og drepte kaldblodig. Også kristne klostre ble brutalt ødelagt og munker slaktet ned, blant annet i Irland.

Det er derfor stor nåde at Norge skulle reise seg og bli en kristen nasjon etter den IS-lignende framferden.

Det positive vi tar med oss fra viking-arven er drivkraften til å ekspandere og til å pløye nytt land.

Som misjonsnasjon har Norge hatt stor framgang på grunn av modige enkeltpersoner og organisasjoner som opp gjennom tidene har satset hele livet, helse, familie og et trygt liv i Norge, for å gi evangeliet til de som aldri har hørt om Jesus.Bøkene til Marie Monsen gjør sterkt inntrykk. Hun forteller om hvordan hun ba, prekte og bygde relasjoner for å nå gjennom med evangeliet i Kina. Hun stod ansikt til ansikt med røvere og var ikke redd, hun ble til og med tatt til fange av pirater på et skip, og hadde bare et egg for dagen som noen smulget inn, og litt sjokolade fra en konfekteske hun hadde spart på.

Da hun reiste rundt med en verkende vond rygg på de primitive togene i Kina, hadde hun bare en dyne som vernet henne fra den ubarmhjertige kulden. Da hun møtte noen som hun syntes trengte dynen mer, gav hun den simpelthen vekk. Hun levde hele tiden i en urokkelig tro på at Gud hadde omsorg for henne, trass i alle vanskeligheter de opplevde. En gang røvere skulle komme forbi, satt de inne på misjonsstasjonen og ba. Til deres store forundrelse kom de aldri inn. Senere fikk de høre at røverne var blitt skremt av hvite, skinnende soldater på taket.

Marie Monsen var blant de første misjonærene fra det som i dag heter NLM. Hun arbeidet i Nord- og Sentral-Kina, på det som ble kalt Kinamisjonsforbundets misjonsfelter, fra 1901 til 1932.

Hvor mange kinesere som har blitt kristne på grunn av Monsen er umulig å telle, men hennes betydning er enorm.

Også i Afrika er arbeidet til NLM stort og rikt. De har vært til stede her i over 75 år, siden 1948 i Etiopia.Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) ble grunnlagt 1959 og teller i dag over 11 millioner medlemmer. Den regnes for å være den største og hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Kirken er resultatet av en evangelisk misjon med overvekt av nordiske, og særlig norske misjonærer.

Samtidig som vi må bruke 2024 til å dokumentere og glede oss over suksessen som en kristen nasjon i 1000 år, må vi ikke neglisjere avkristningen i vårt eget land. Det kan se ut som velstanden har gjort oss sløve i forhold til de evige og åndelige verdier.

I stadig større grad hører vi om enkeltpersoner og grupper som får kall til å drive misjon i Norge. Og det må vi i aller høyeste grad ønske velkommen. Det er et stort behov. Men samtidig med at ateismen går fremover her hjemme, er det fortsatt mange nordmenn som reiser ut med et brennende misjonskall. Og det er sterkt.

Det handler om å gå ut med evangeliet der det er åpenhet for det.

I 2024 er det også viktig å markere at våre kristne røtter går tilbake til Israel og jødene, Guds utvalgte folk. Uten Israel – ingen kristendom – ingen misjon.

Pastor i Bethel Bergen, John Malvin Eriksen, har sammen med andre ledere fått en visjon om å reise til Jerusalem for å takke ledelsen i landet for kristendommen og dens velsignelser.

I neste uke reiser undertegnede sammen med en liten gruppe nordmenn til Israel for å støtte befolkningen og være øyenvitner til det som har hendt, etter at store deler av verden har vendt seg mot dem.

Den judeo-kristne arven har fortsatt kraft til å endre enkeltmennesker, nasjoner og kontinenter, og det skal vi som avis løfte fram i jubileumsåret 2024.

 

Foto: Ill: AH

 

https://yt3.ggpht.com/ytc/AIf8zZQfTqKslueV_BMDv5q2ZgULBVz-PcZTNP1YRmXD=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rjTV Visjon Norge  Nye kristne TV-kanaler på vei i Norge

 

 

| Gjester: Rune Edvardsen | Geir Jonassen | Johannes Morken | 22.02.24

 

https://ingenutelatt.no/

https://nms.no/

https://www.nlm.no/

https://pinsebevegelsen.no/

kristne misjonsorganisasjoner i norge